Macera filmlerihepimizinilgisiniçeker. Heyecan, aksiyonveadrenalinidoruğaçıkaransahneler… Fakatbufilmlersadeceaksiyonvegörselefektlerle mi sınırlı, yoksadahafazlasımı var? İnanınya da inanmayın, macerafilmlerisıklıklatarihikonuları da işlervebizleregeçmişinrenklitablosunusunar. İştebuyazıda, macerafilmlerininnasıl da başarılıbirşekildetarihikonularıelealdığınadairbirkaçörnekveanalizyapacağız.

GörkemliDönemlerveUygarlıklar

Kimimizizlerken fark eder, kimimizetmez; ama birçokmacera filmi bizitarihintozlusayfalarınagötürür. Özellikleantikçağlarayapılanyolculuklar, izleyicilerinçokhoşunagider. İster “Indiana Jones” serisiolsun, ister “The Mummy”, bufilmlergenellikleizleyiciyeantikMısır’ınpiramitlerini, Roma İmparatorluğu’nunarenavıveya Yunan Mitolojisi’nitanıtır.

Ancakbufilmlersadeceeğlenceamaçlımıdır? Elbettehayır. Belki de fark etmeden, antikdönemlerinyaşambiçimlerini, kullandıklarıaletlerivedöneme ait mitleriöğreniyoruz. Yani, aksiyonsahneleriningölgesindekalanbutarihiunsurlar, aslındakültürelbirzenginlikveeğiticibirunsurtaşır.Siz de macerafilmlerindenhoşlanıyorsanız, 720pizlesitesini tarayıcınızakaydedebilirsiniz.

TarihiOlaylarveFigürler

Macera filmlerininbirdiğerçekiciyönü de, tarihiolaylarıvefigürleriişlemesidir. Örneğin “Pirates of the Caribbean” serisi, korsanlarınaltınçağınıvedenizsavaşlarınıekranataşırken; “Braveheart” İskoçya’nınbağımsızlıkmücadelesinikonualır. Tarihiolaylarvefigürlergenellikle ana hikayeninbirparçasıolaraksunulur, ama yine de önemlidetaylargenelliklegözdenkaçabilir. Filmdegördüğünüzbirkarakterinprototipi, belki de tarihibirkişiliğedayanıyordur. Bu da demektir ki, filmi izlerkensadeceeğlenmiyor, aynızamandatarihiolaylarveönemlifigürlerhakkında da bilgisahibioluyorsunuz.

Bazımacerafilmlerindemitolojiveefsanelerönemlibiryertutar. “Thor” ya da “Clash of the Titans” gibifilmler, mitolojikhikayelerivekarakterleri modern birdilleanlatır. Bu filmler, izleyiciyebiryandaneğlenceli zaman geçirtirken, diğeryandanmitolojikhikayelervekahramanlarhakkında da bilgiverir. Yani, birçeşiteğiticiişlev de görmüşoluyorlar. Ancakunutmayın, bufilmlerdeanlatılanmitolojikhikayelertamamentarihigerçeklerebağlıolmayabilir; yaratıcıözgürlükler her zaman sözkonusudur.

Macera filmlerinintarihikonularaodaklanması, sadecegeçmişebirpencereaçmaklakalmaz, aynızamandagünümüzle de birbağkurar. Örneğin, birfilmdeişlenensavaşstratejileriveyaliderliközellikleri, günümüzdünyasında da uygulanabilir. Ya da birfilmdekietikveyaahlakimeseleler, izleyiciyigünümüzsorunlarıhakkındadüşündürebilir.

Macera filmlerisıklıklasadeceeğlenceolarakgörülse de, bufilmleraslındatarihikonularadairbirçokdetayıbarındırır. Antik uygarlıklardantarihiolaylara, mitolojikhikayelerdengünümüzlebağlantılıkonularakadar, macerafilmleribizitarihibirkeşfeçıkarır. Yani, birmacera filmi izlerkensadece popcorn yemekleveeğlenmeklekalmayın; arkaplandakitarihiayrıntılara da dikkatedin. Eminim ki, busadece film izlemedeneyiminizizenginleştirmeklekalmayacak, aynızamandatarihikonularhakkında da dahafazlabilgisahibiolmanızısağlayacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *